Algemene voorwaarden en leveringsvoorwaarden V.O.F. Minskenwurk

Artikel 1 Definitie

Lid 1.1     In deze algemene voorwaarden geldt als opdrachtnemer Minskenwurk en als opdrachtgever de wederpartij van Minskenwurk. Tenzij door opdrachtgever expliciet anders aangegeven gaat  Minskenwurk ervan uit dat haar contactpersoon bij opdrachtgever gemachtigd is opdrachtgever te vertegenwoordigen.
Lid 1.2     In deze algemene voorwaarden wordt onder dienstverlening van Minskenwurk onder andere, maar niet uitsluitend, verstaan: het organiseren, voorbereiden en geven van trainingen en workshops, (team) coaching, mediation, advies en management. Tevens wordt hieronder begrepen het leveren van producten ( zoals trainingsmaterialen en overige literatuur) als onderdeel van deze.

Artikel 2 Toepasselijkheid van deze voorwaarden

Lid 2.1     Deze voorwaarden gelden voor iedere dienst, aanbieding, offerte en overeenkomst tussen  Minskenwurk en een opdrachtgever voor zover van deze voorwaarden niet door Minskenwurk en de opdrachtgever schriftelijk is afgeweken.
Lid 2.2     De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Minskenwurk, voor de uitvoering waarvan diensten van derden dienen te worden betrokken, tenzij voor de levering van de diensten van deze derden aparte voorwaarden schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 3 Offertes, tarieven en kosten

Lid 3.1     Alle offertes van Minskenwurk zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte anders is vermeld.
Lid 3.2     De door Minskenwurk gemaakte offertes zijn geldig gedurende 60 dagen, tenzij anders aangegeven. Minskenwurk is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door opdrachtgever schriftelijk binnen 60 dagen na offertedatum wordt bevestigd.
Lid 3.3     Indien de opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De opdrachtgever is dan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
Lid 3.4     Tarieven zijn onverbindend tenzij opgenomen in een schriftelijke overeenkomst. Zie hiervoor artikel 4.
Lid 3.5    Met betrekking tot de tarieven en de kostenramingen staat in de offerte aangegeven of daarin zijn inbegrepen de secretariaatskosten, reisuren, reis- en verblijfkosten, de BTW, materialen, werkmappen, literatuur en andere opdrachtgebonden kosten. Voor zover deze kosten niet zijn inbegrepen, worden deze afzonderlijk berekend. De BTW over de in rekening te brengen bedragen wordt berekend conform de geldende belastingwetgeving ten tijde van de levering van de diensten en producten. Mocht de Belastingdienst achteraf besluiten BTW te heffen op door ons geleverde diensten en producten, dan behoudt Minskenwurk zich het recht om deze met terugwerkende kracht in rekening te brengen.

artikel 4 Tot standkoming van de overeenkomst

Lid 4.1    Het contract tussen Minskenwurk en de opdrachtgever komt tot stand door ondertekening door de opdrachtgever van de door Minskenwurk opgestelde overeenkomst.
Lid 4.2     Opdrachtgever heeft na ondertekening van de offerte zeven werkdagen bedenktijd, binnen deze tijd kan de overeenkomst kosteloos worden ontbonden.


Artikel 5 Contractduur en uitvoering van de overeenkomst

Lid 5.1     De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
Lid 5.2     Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient opdrachtgever Minskenwurk derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.
Lid 5.3     Minskenwurk zal de overeenkomst naar haar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren overeenkomstig hetgeen in het kader van de opgedragen taak mag worden verwacht. Deze verplichting heeft het karakter van een inspanningsverplichting, omdat geen garantie gegeven wordt met betrekking tot het resultaat van de door Minskenwurk geleverde dienst.
Lid 5.4     Het betrekken of inschakelen van derden bij de opdrachtuitvoering door de opdrachtgever of door Minskenwurk geschiedt in onderling overleg.
Lid 5.5     De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Minskenwurk aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Minskenwurk worden verstrekt. Indien deze benodigde gegevens niet tijdig zijn verstrekt, heeft Minskenwurk het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan opdrachtgever in rekening te brengen.

Artikel 6 Opschorting, ontbinding, tussentijdse opzegging en prijswijziging van de overeenkomst

Lid 6.1     Minskenwurk is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, na het sluiten van de overeenkomst of indien door de vertraging aan de zijde van de opdrachtgever niet langer kan worden verwacht dat Minskenwurk de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen. Voorts is Minskenwurk bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van haar kan worden gevergd: overmacht. Minskenwurk kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
Lid 6.2     Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen en de overeenkomst in kwalitief en/of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen. De opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst daaronder begrepen de wijziging in prijs en in termijn van uitvoering. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Minskenwurk een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.
Lid 6.3     Indien Minskenwurk met de opdrachtgever een vast honorarium of vaste prijs overeenkomt, dan is zij niettemin te allen tijde gerechtigd tot verhoging van dit honorarium zonder dat de opdrachtgever in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet- of regelgeving of haar oorzaak vindt op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.

Artikel 7 Annuleringsvoorwaarden

Lid 7.1    Annulering van een opdracht door de opdrachtgever is kosteloos mogelijk tot 28 dagen voor aanvang van de uitvoering van de opdracht, vanaf 28 dagen tot zeven dagen voor de aanvang van de uitvoering brengt de opdrachtnemer 50 % van de bovengenoemde prijs in rekening en bij annulering vanaf zeven dagen voor de uitvoering van de opdracht wordt 100% in rekening gebracht.
Lid 7.2    Bij vooruitbetaling door de opdrachtgever van een (deels) betaalde factuur is de termijn voor terugbetaling maximaal dertig dagen.

Artikel 8 Intellectueel eigendom

Modellen, technieken, werkmappen, instrumenten, waaronder ook software, die zijn gebruikt voor de uitvoering van de opdracht en in de geleverde diensten zijn opgenomen, zijn en blijven het eigendom van Minskenwurk. Openbaarmaking kan alleen geschieden na verkregen toestemming van het bureau.
De opdrachtgever heeft uiteraard het recht stukken te vermenigvuldigen voor gebruik in zijn eigen organisatie, voorzover passend binnen het doel van de opdracht. Ingeval van tussentijdse beëindiging van de opdracht, is het voorgaande van overeenkomstige toepassing.

Artikel 9 Copyright en eigendomsrecht

Copyright en eigendomsrecht ontstaat in Nederland automatisch (van rechtswege) door het maken van het werk, de maker heeft dan direct alle rechten. Dat betekent voor u dat zonder verdere informatie, het werk niet mag verveelvoudigen of openbaar mag maken, zonder toestemming van de auteur.

Artikel 10 Vertrouwelijkheid

Minskenwurk is verplicht tot geheimhouding van alle informatie en gegevens van de opdrachtgever jegens derden en zal in het kader van de opdracht alle mogelijke voorzorgsmaatregelen nemen ter bescherming van de belangen van de opdrachtgever. De opdrachtgever zal zonder toestemming van Minskenwurk aan derden geen mededeling doen over de aanpak van Minskenwurk, haar werkwijze en dergelijke, dan wel haar rapportage ter beschikking stellen.

Artikel 11 Aansprakelijkheid deelnemers aan trainingen en opleidingen

De deelnemer is zich ervan bewust dat hij/zij het beoefenen van de aangeboden sportdisciplines waaronder; fysieke en mentale training, sparvormen of andere activiteiten, uitsluitend zal ontvangen voor eigen risico en dat kosten van enig ongeval of letsel geheel door hem/haar worden gedragen. De opleiders/trainers doceren een systeem waarbij  fysiek contact onvermijdelijk is in het opleiden. Fysiek contact kan variëren van eenvoudige grepen tot duw-, stoot- en traptechnieken, welke een fysieke en/of mentale impact kunnen hebben op de deelnemer. Door aan deze training deel te nemen verklaart de deelnemer dat hij/zij het onderhavige sportonderricht accepteert. Minskenwurk en het personeel van minskenwurk zijn niet aansprakelijk voor verlies, diefstal en/of materiële schade van goederen of immateriële schade (bv. emotionele schade of lichamelijk letsel) aan personen noch voor de daaruit voortvloeiende schade.

Artikel 12 Toepasselijk recht en geschillen

Op deze overeenkomst is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
Partijen zullen eerst een beroep op de klachtencomissie doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten. Het beroepen op een rechter.wordt gezien als laatste middel.

Betalings- en annuleringsregeling open Trainingen en opleidingen

Artikel 13 Betaling

Uitnodigingen voor opleidingen en trainingen sturen wij u uiterlijk twee weken van tevoren toe. De factuur voor de training ontvangt u voor aanvang van de training. Betaling uiterlijk binnen veertien dagen na dagtekening factuur.

Artikel 14 Annulering

Tot één maand voor aanvang van de opleidingen en trainingen kan de deelname worden geannuleerd zonder betalingsverplichtingen of met terugstorting van betaalde trainingsgelden. Tot veertien dagen voor aanvang is 50% van de bijdrage verschuldigd. Binnen 14 dagen voor aanvang is het volledige bedrag verschuldigd. Afwezigheid en tussentijds beëindigen van de opleidingen en trainingen geven géén recht op terugbetaling. In overleg met de trainer/opleider kunt u zich laten vervangen. Minskenwurk behoudt zicht het recht voor om in geval van overmacht de opleidingen en trainingen te annuleren. Terugstorting van teveel betaalde opleidingen en trainingsgelden zal binnen 6 weken geschieden.

Artikel 15 BETALINGSVOORWAARDEN OVERIGE Diensten

  1. Tenzij anders is overeengekomen dienen alle facturen binnen 14 dagen na dagtekening te zijn betaald.
  2. Reclames dient u binnen een week na dagtekening van de originele factuur schriftelijk kenbaar te maken.
  3. Indien u de factuur niet betaald binnen 14 dagen zal u een herinnering toegestuurd worden met het verzoek om binnen één week te betalen. De factuur zal daarbij verhoogd worden met 15,00 euro aan administratiekosten.
  4. Indien u na de herinnering niet binnen 7 dagen tot betaling overgaat zal u worden aangemaand met het verzoek om binnen één week te de achterstallige nota te willen betalen. De factuur zal verhoogd worden met 25,00 aan administratiekosten.
  5. Indien u na de aanmaning niet binnen een week tot betaling overgaat zal u een laatste aanmaning verstuurd worden met het verzoek om binnen één week te betalen tevens zal de vordering worden verhoogd met 35,00 euro aan administratiekosten.
  6. Indien u na de laatste aanmaning niet binnen een week tot betalen overgaat zal de vordering uit handen worden gegeven aan een Incassobureau
  7. U bent in het geval van overdracht aan een Incassobureau, wettelijke rente en buitengerechtelijke incasso verschuldigd.