Ambulante Specialistische Begeleiding

Specialistische begeleiding is hulp waarvoor specifieke deskundigheid vereist is die de generalistische zorg in de eerste lijn, zoals huisartsen, wijkteams en Centra voor Jeugd en Gezin, niet kan bieden. Generalistische zorg biedt uitkomst voor de meest voorkomende, enkelvoudige opgroei- en opvoedvragen, terwijl specialistische zorg zich richt op complexe en/of specifieke problemen. Het gaat dan onder andere om hulp aan kinderen met psychiatrische stoornissen, ernstige gedragsproblemen en complexe of meervoudige problematiek en comorbiditeit of bijkomende problematiek zoals een (licht) verstandelijke beperking.

Vormen van specialistische jeugdhulp die Minskenwurk biedt:

  • Toeleiden naar school en dagbesteding na langdurige thuiszitten en het hebben van geen tot weinig toekomstperspectief
  • Toeleiden naar regulieren voorzieningen na veelvuldig zorg gemeden te hebben

Specialistische jeugdhulp vanuit dit perspectief vraagt om maatwerktrajecten en een lange adem. Deze maatwerktrajecten worden door klaas van der Veen verzorgd.